Obchodné podmienky

ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „zmluvné podmienky“) sú vydané:
Sajdiky s. r. o.

Široká 41 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory

IČO: 55061516

DIČ: 2121894060

IČ DPH: SK2121894060

e-mail: sajdiky@sajdiky.sk

telefónne číslo: +421 908 717 717


(ďalej len „poskytovateľ“)
 1. Tieto zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „objednávateľ“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia zmluvných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. Odchýlne dojednanie v zmluve o poskytovaní služieb má prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok.
 3. Tieto zmluvné podmienky a zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH A ODPLATE ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY

 1. Informácie o službách, vrátane uvedenia odplaty za jednotlivú službu a jej hlavné vlastnosti sú uvedené u jednotlivej služby v katalógu internetového obchodu. Výška odplaty za poskytnutie služby je uvedená vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Výška odplaty za poskytnutie služby zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je zobrazovaná v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie zmluvy o poskytovaní služieb za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia služieb umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a poskytovateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb ohľadom tejto služby.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s poskytovaním služby. Informácia o nákladoch spojených s poskytovaním služby uvedená v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je služba poskytovaná v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z odplaty za poskytnutie služby nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne poskytovateľ s objednávateľom inak.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí objednávateľ sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Objednávateľ vykonáva objednávku služby vyplnením objednávkového formulára v internetovom obchode.
 3. Pri zadávaní objednávky si objednávateľ vyberie službu v konkrétnom termíne, počet miest a spôsob platby.
 4. Pred odoslaním objednávky je objednávateľovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle objednávateľ poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY.Údaje uvedené v objednávke sú poskytovateľom považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie objednávateľa o tom, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami.
 5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle poskytovateľ objednávateľovi potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú objednávateľ pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne zmluvné podmienky poskytovateľa. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá až po prijatí objednávky poskytovateľom. Potvrdenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu objednávateľa. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže poskytovateľ splniť, zašle objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením objednávateľa o prijatí tejto ponuky poskytovateľovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto zmluvných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté poskytovateľom sú záväzné. Objednávateľ môže zrušiť objednávku, pokým nie je objednávateľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky poskytovateľom. Objednávateľ môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle poskytovateľa alebo elektronickou správou na e-mail poskytovateľa, obe uvedené v týchto zmluvných podmienkach.
 8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane poskytovateľa pri uvedení výšky odplaty za službu v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je poskytovateľ povinný poskytnúť objednávateľovi službu za túto celkom zjavne chybnú odplatu ani v prípade, že objednávateľovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto zmluvných podmienok. Poskytovateľ informuje objednávateľa o chybe bez zbytočného odkladu a zašle objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí objednávateľom na e-mailovú adresu poskytovateľa.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY A POSKYTNUTIE SLUŽBY

 1. Odplatu za poskytnutie služby a prípadné náklady spojené s jej poskytnutím podľa zmluvy o poskytovaní služieb môže objednávateľ zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet poskytovateľa prostredníctvom platobnej brány.
 2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje objednávateľ podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok objednávateľa zaplatiť odplatu za službu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ nepožaduje od objednávateľa vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada odplaty za službu pred jej poskytnutím nie je zálohou.
 5. Podľa zákona o evidencii tržieb je poskytovateľ povinný vystaviť objednávateľovi pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 6. Poskytovateľ vystaví objednávateľovi daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu objednávateľa.
 7. Objednávateľ má právo na poskytnutie služby k objednanému termínu zaplatením celej odplaty za poskytnutie služby.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu o poskytovaní služieb mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa úhrady termínu.
 3. Objednávateľ nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy:
 • o poskytovaní služieb, ak boli objednané služby splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a poskytovateľ pred uzavretím zmluvy oznámil objednávateľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 1. Objednávateľ, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný oboznámiť o tom poskytovateľa do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy zašle objednávateľ na e-mailovú alebo doručovaciu adresu poskytovateľa uvedenú v týchto zmluvných podmienkach. Poskytovateľ potvrdí objednávateľovi bezodkladne prijatie prehlásenia o odstúpení od zmluvy.
 3. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, vráti mu poskytovateľ bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia prehlásenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na poskytnutie služby, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Poskytovateľ vráti objednávateľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým objednávateľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania, resp. nedostupnosti termínov alebo v prípade preukázateľnej technickej chyby v ponuke poskytovaných služieb.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY VYKONANÝCH SLUŽIEB A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi, že služba pri poskytovaní nemá vady. Najmä poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi, že v dobe, kedy objednávateľ termín objednal:
 • má služba vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré poskytovateľ popísal alebo ktoré objednávateľ očakával s ohľadom na povahu služieb a na základe reklamy poskytovateľom vykonanej,
 • služba vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb kvalitne a s vynaložením odbornej starostlivosti.
 2. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s vadami poskytnutých služieb alebo inými úkonmi vykonanými poskytovateľom podľa zmluvy.
 3. V prípade riadneho oznámenia vád poskytovaných služieb a iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa zmluvy o poskytovaní služieb má objednávateľ právo požadovať a poskytovateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady v lehote do 3 dní od oznámenia.
 4. Poskytovateľ je povinný začať s odstraňovaním vady služieb poskytovaných poskytovateľom podľa zmluvy bez zbytočného odkladu od oznámenia.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb.
 6. Objednávateľ má z dôvodu vadného plnenia právo odstúpiť od zmluvy (tzv. reklamácia), ak nemôže službu riadne užívať pre opakovaný výskyt vady. Toto právo z vadného plnenia objednávateľovi nepatrí, ak objednávateľ pred poskytnutím služby vedel, že poskytnutie služby má vadu alebo ak objednávateľ vadu sám spôsobil.
 7. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má objednávateľ.
 8. V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je poskytovateľ povinný reklamovanú vadu poskytovaných služieb a iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa zmluvy odstrániť v termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených s odstránením vady znáša zmluvná strana, ktorá bude v spore neúspešná.
 9. Ak poskytovateľ neodstráni vady v určených lehotách, je objednávateľ oprávnený po výzve adresovanej poskytovateľovi vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Toto ustanovenie nemá vplyv na zodpovednosť poskytovateľa za ďalšie vady.
 10. Reklamačné podmienky, vrátenie už zaplatenej odplaty za ich poskytnutie zo strany poskytovateľa a zaplatenie storno poplatkov zo strany objednávateľa, sú nasledovné:
 • odstúpenie od zmluvy bez storno poplatku: v lehote do 30. dňa pred termínom prvého dňa tábora, resp. poskytovania služby. Ak v tejto lehote už objednávateľ za službu zaplatil celú odplatu, táto mu bude vrátená do 14 dní od odstúpenia od zmluvy;
 • odstúpenie od zmluvy so storno poplatkom vo výške 50% z odplaty za službu: v lehote do 7 dní pred termínom prvého dňa poskytovania služby, vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej odplaty za poskytovanie služby bude objednávateľovi vrátená;
 • odstúpenie od zmluvy so storno poplatkom vo výške 100% z odplaty za službu: v lehote do 6 a menej dní pred termínom prvého dňa poskytovania služby;
 • odstúpenie od zmluvy so storno poplatkom 25% z odplaty za službu z dôvodu vážneho zdravotného stavu prihláseného dieťaťa: v lehote minimálne 1 deň pred termínom prvého dňa poskytovania služby. Za vážny zdravotný stav sa považuje hospitalizácia dieťaťa, ktorú je objednávateľ povinný poskytovateľovi preukázať lekárskym potvrdením o hospitalizácii dieťaťa, ktoré objednávateľ poskytovateľovi riadnym spôsobom doručí;
 • v prípade, že počas trvania poskytovania služby, dôjde k jej prerušeniu z dôvodov na strane objednávateľa, nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti odplaty za poskytnutie služby, a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa.
 
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok poskytovania služieb alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré poskytovateľ nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné služby a program zabezpečiť, pričom v takomto prípade je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi zaplatenú odplatu za poskytnutie služby alebo poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie služby. O týchto zmenách poskytovateľ operatívne a včas informuje objednávateľa.
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VII. DORUČOVANIE

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Objednávateľ doručuje poskytovateľovi korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto zmluvných podmienkach. Poskytovateľ doručuje objednávateľovi korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky dojednania medzi poskytovateľom a objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Všetky práva k webovým stránkam poskytovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, videí, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Objednávateľ nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 4. Zmluva o poskytovaní služieb, vrátane zmluvných podmienok, je archivovaná poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 5. Znenie zmluvných podmienok môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia zmluvných podmienok.
 6. Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2023.
Vyhľadávanie

Máj 2024

 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

jún 2024

 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Dospelí
0 Deti
Domáce zvieratá
Veľkosť
Cena

Compare listings

Porovnať